GDPR

 

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v KAFIRA o.p.s.

KAFIRA o.p.s.  zpracovává osobní údaje dle Nařízení GDPR (General Data Protection Regulation), které vstoupilo v platnost 25. května 2018. Zásady zpracování osobních údajů v KAFIRA o.p.s. navazují na její vnitřní pravidla, zejména na etický kodex a vycházejí ze zákona o GDPR. Nejedná se jen o bezobsažnou teorii, ale o směr, kterým KAFIRA o.p.s. postupuje v této oblasti.

KAFIRA o.p.s. je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za těmito účely:

  1. Poskytování sociálních služeb
  2. Zajišťování smluvních vztahů

Adresa správce osobních údajů:

KAFIRA o.p.s., Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava
IČO: 26588773

email: info@kafira.cz

kontaktní osoba: Jan Horák
Datová schránka: r63p8g5

 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě uzavření smluvních vztahů a na základě plnění právních povinností. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného písemného souhlasu. Udělený souhlas máte možnost kdykoliv odvolat. Osobní údaje mohou být zpracovávány také na základě oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je  individuálně určena pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, nebo jsou dále uchovány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva a požadavky uplatňujte u kontaktní osoby pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Pro případ stížností přikládáme Formulář pro uplatnění práv v oblasti osobních údajů.

Ke stažení:

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PRÁV V OBLASTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (WORD)

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PRÁV V OBLASTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PDF)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAFIRA o.p.s. (WORD)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAFIRA o.p.s. (PDF))

Nabytím účinnosti nového zákona se mj. zrušuje dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nový zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, společně s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)) jej tak zcela nahrazují.

Přizpůsobení