Kdo jsme

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací, byla založena Janem Horákem v roce 2002, se záměrem pomáhat slabozrakým lidem s těžkým zrakovým postižením v jejich začlenění na trh práce a do společnosti. Územní působnost je v rámci Moravskoslezského kraje.

Poslání služby

Podporujeme aktivní a samostatný život dětí od 7 let a dospělých se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, které toto postižení ovlivňuje při zvládání každodenních činností běžných ve společnosti. Řízenými nácviky a další činností rozvíjíme a udržujeme jejich specifické schopnosti a dovedností, které potřebují v běžném životě a podporují jejich soběstačnost a samostatnost, a udržení přirozených sociálních vazeb. Nedílnou součástí služby je pomoc při výběru a získání vhodné kompenzační pomůcky.

Cíl služby

Cílem služby pak je pomoci uživatelům našich služeb překonat a zvládnout jejich nepříznivé sociální situace, žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný a zaměřovat se na podporu v jejich začlenění do společnosti.

Činnost organizace se řídí zakladatelskou smlouvou obecně prospěšné společnosti KAFIRA o.p.s., zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dalšími právními předpisy v souladu s právním řádem České republiky, a dle interní metodiky společnosti.

Při své činnosti dlouhodobě spolupracujeme s dalšími organizacemi poskytujícími sociální služby, prostřednictvím komunitního plánování ve městě Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Krnov. Dále spolupracujeme s očními lékaři, pobočkami Úřadu práce ČR, zrakovými terapeuty, očními optikami, s Rannou péči, Adrou, se vzdělávacími institucemi: se Slezskou univerzitou v Opavě, Ostravskou univerzitou v Ostravě a Centrem Pyramida, Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími.

Jsme členy organizací:

  • Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje
  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

Význam slova KAFIRA

KAFIRA neznamená žádnou zkratku. Slovo KAFIRA pochází z hebrejštiny a označuje jméno města, které stojí na cestě do země zaslíbené. Město spojuje obyvatele v něm žijící, a to nejen územně, ale také vztahově, vzájemnou podporou a soudružností. Jejich město je jim „domovem“, místem kam patří, kde mají své přátele a kde je jim dobře. Takovým „městem“ chce být i KAFIRA pro své uživatele služeb.

 

Hlavní znaky, které charakterizují naše služby:

  • Služby poskytujeme dětem od 7 let, dospělým a seniorům, se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením v kombinace s jiným druhem postižení nebo nemocí.
  • Rozsah činností poskytovaných služeb je od nácviků základních dovedností a schopností směřující k získání větší samostatnosti a soběstačnosti, přes aktivizační a vzdělávací činnosti, pomoc se získáním vhodné kompenzační pomůcky a sociálních příspěvků a výhod, až po podporu pracovního začlenění. Široký rozsah činností tak ovlivňuje charakter práce s uživateli služeb, který je ve většině případů dlouhodobý.
  • Podpora pracovního začleňování stojí na principech podporovaného zaměstnávání, tzn., že poskytujeme nejen aktivní podporu při hledání a získání pracovního místa, ale také podporu směřující k udržení pracovního místa. Určitá míra podpory je poskytována také zaměstnavatelům.
  • Snažíme se o aktivní mezioborovou a mezirezortní spolupráci s cílem vzájemného respektu a efektivní koordinace postupů směřujících k naplnění potřeb uživatele.
  • Služby se snažíme pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám uživatelů.
  • Snažíme se o maximální dostupnost služeb v Moravskoslezském kraji. Poskytujeme služby terénně, přímo v domácnosti nebo na pracovišti uživatele. Dobrá dostupnost našich služeb je zajištěna také poskytováním služeb ve čtyřech střediscích – v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku.

Správní rada společnosti

Mgr. Daniela Horáková

Ing. Arch. Jiří Horák

MUDr. Marie Horáková

Dozorčí rada společnosti

RNDr. Pavel Bakala, PhD.

Mgr. et. Mgr. Marta Kolaříková, PhD.

Milena Proskeová

Přizpůsobení