Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je realizována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ambulantně ve střediscích KAFIRA o.p.s. v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku, a v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje.

 

Sociální rehabilitace na jednotlivých střediscích jsou registrovány pod těmito registračními čísly (identifikátory):

KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Opava: identifikátor 4508339. Optimální kapacita služby 25-37 uživatelů.

KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Ostrava: identifikátor 3459300. Optimální kapacita služby 40-60 uživatelů.

KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Nový Jičín: identifikátor 3406829. Optimální kapacita služby 22-33 uživatelů.

KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Frýdek-Místek: identifikátor 1440607. Optimální kapacita služby 22-33 uživatelů.

 

Poslání Sociální rehabilitace:

Podporujeme aktivní a samostatný život dětí od 7 let a dospělých se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, které toto postižení ovlivňuje při zvládání každodenních činností běžných ve společnosti. Řízenými nácviky a další činností rozvíjíme jejich specifické schopnosti a dovednosti, které potřebují v běžném životě a podporují jejich soběstačnost a samostatnost, a udržení přirozených sociálních vazeb. Uživatelům od 15 let nabízíme podporu potřebnou pro pracovní začlenění postavenou na principech podporovaného zaměstnávání. Nedílnou součástí služby je pomoc při výběru a získání vhodné kompenzační pomůcky. Služba je poskytována ambulantně i terénně.

 

Cílem služby je:

 • Zvýšit míru samostatnosti a soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost, o oděvy, o děti, při přípravě nápojů a stravy, při obsluze kompenzačních pomůcek, běžných zařízení a spotřebičů
 • Zvýšit míru samostatnosti při pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí
 • Zvýšit míru dovedností při používání Braillova písma, a zvýšit míru sociálních dovedností při úředních jednání a při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Usnadnit užívání technicky náročnějších kompenzačních pomůcek v běžném životě
 • Usnadnit získání a udržení pracovního místa na otevřeném a chráněném trhu práce
 • Rozvíjet a upevňovat motorické, psychické, sociální a smyslové schopnosti a dovednosti
 • Aktivizovat a rozvíjet přirozené kontakty se společenským prostředím
 • Zvýšit míru odpovídající pomoci uživatelům služeb ze strany rodiny, pečujících a dalších osob z přirozených sociálních sítí uživatele

 

NABÍZENÉ ČINNOSTI V RÁMCI SLUŽBY

1. Základní sociální poradenství

2. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.

Zahrnuje např.:

 • nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek
 • nácvik desetiprstové hmatové techniky pro používání kompenzační pomůcky
 • nácvik sebeobsluhy (vč. péče o domácnost, přípravy stravy, péče o oděvy, o děti a další členy rodiny; nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům)
 • nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu

3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zahrnuje např.:

 • nácvik chování v různých společenských situacích
 • nácvik čtení v Braillově bodovém písmu a psaní na Pichtově psacím stroji
 • nácvik schopností využívat dopravní prostředky

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zahrnují např.:

 • Nácviky práce s počítačem vybaveným speciálními programy pro zrakově postižené a přizpůsobené individuálním potřebám uživatelů – různé úrovně kurzů
 • Aktivizační činnosti (internetový klub, sportovní klub, poznávací výlety, kreativní dílny pro podporu hmatu a jemné motoriky)
 • Multismyslová stimulace jako podpůrný prostředek pro upevnění nebo rozvoj motorických, psychických, sociálních a smyslových dovedností a schopností
 • Pracovně-motivační kurz, Nácvik komunikačních a sociálních dovedností

5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zahrnuje např.:

 • Podporu při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně půjčovny pomůcek
 • Podpora pracovního uplatnění (Vyhledávání vhodných pracovních míst, individuální práce zaměřená na podporu pracovních návyků a na nalezení a udržení pracovního místa, podpora pracovního asistenta na pracovišti) – více k této aktivitě v části Podporované zaměstnávání
 • Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace, pomoc s vyřízením sociálních dávek, příspěvků, osobních dokladů, řešení bytové problematiky apod.

Sociální rehabilitace je službou bez úhrady uživatele. Jedná se o službu s celoročním provozem, v pracovní dny. Konkrétní provozní doba služeb je uvedena v části Kontakty pod jednotlivými středisky.

 

Aktivity služby sociální rehabilitace mohou být realizovány především díky finanční podpoře:

 

Audio dokumenty

 

Řád prostor k přehrání zde:

Smlouva o poskytnutí sociální služby k přehrání zde:

Souhlas se zpracováním osobních údajů k přehrání zde:

Přizpůsobení