Kafira dětem

KDětem, nebo-li Kafira Dětem

KDětem je náš pracovní název pro službu sociální rehabilitace, kterou od roku 2014 poskytujeme také dětem od 7 let se zrakovým postižením nebo zrakovým postižení v kombinaci s jiným druhem postižení nebo nemocí, z Moravskoslezského kraje.

Zrakové postižení je u nich takového rozsahu, že děti omezuje v běžném životě, a je potřeba přizpůsobit postupy a metody práce s dětmi jejich postižení, nebo je vést k získání nových dovedností, kterými mohou své postižení kompenzovat a vyrovnávat své možnosti při sociálním začleňování.

Přidruženým postižením, nemocí nebo znevýhodněním může být:

 • tělesné postižení,
 • lehké, středně těžké až těžké mentální postižení,
 • sluchové postižení, které je kompenzované naslouchadly, popř. dítě zvládne odezírat.
 • Poruchy autistického spektra a přidružené poruchy

Službu poskytujeme ve střediscích – Ostrava, Opava, Frýdek-Místek a Nový Jičín, nebo v terénu.

Provoz služby je celoroční, v pracovní dny, včetně prázdnin, v provozních hodinách jednotlivých středisek. Služba je poskytována zdarma.

Mezi hlavní aktivity služby patří:

 • Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu (vč. nácviku chůze s průvodcem, nácviku pohybu bez průvodce a bez hole ve známém prostředí, nácvik samostatné chůze s bílou holí)
 • Nácvik Braillova bodového písma (nabízíme i pro rodiče, opatrovníky, asistenty)
 • Nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek (optických, kamerových, digitálních, pomůcek do domácnosti, pro sebeobsluhu, ke studiu, pro orientaci)
 • Stimulace smyslového vnímání, rozvoj jemné motoriky a koordinace pohybů (techniky: práce ve snoezelen prostředí, arteterapie, různá hmatová, zraková a sluchová cvičení, vlastní hmatové obrázky, pomůcky apod.)
 • Výuka anglického jazyka – individuálně vedené výuky s využitím kompenzačních a dalších pomůcek, s metodikou přizpůsobenou potřebám dětí se specifickými potřebami
 • Aktivizační činnosti (výlety, kreativní dílny, sportovní aktivity)
 • Předvedení a zapůjčení pomůcek, pomoc s jejich získáním
 • Sociálně právní poradenství ohledně sociálních dávek, příspěvků a dalších výhod
 • Pomoc při úpravě domácího prostředí
 • Organizování setkávání rodičů dětí
 • Podpora sociálního začlenění – formou realizace zážitkových besed s dětmi, buď ve třídě s integrovaným dítětem se zrakovým postižením na základě vyjádřeného zájmu a souhlasu zákonného zástupce (cíl: přiblížit svět a možnosti osob se zrakovým postižením bez upozornění na postižení integrovaného dítěte), nebo formou spolupráce se školou či zájmovou organizací při osvětových aktivitách, které dětem bez postižení předají zážitkovou formou zkušenost lidí se zrakovým handicapem.

Důvody pro zavedení sociální rehabilitace pro děti a oddělování od sociální rehabilitace pro dospělé

Sociální služba sociální rehabilitace pro děti se zrakovým postižením má v porovnání s dospělými uživateli služby odlišná specifika. Jimi např. jsou:

 1. Zrakové postižení je většinou kombinováno s jiným druhem postižení nebo nemoci (tělesné, mentální, PAS, nádorové onemocnění apod.)
 2. Dostupnost časová a místní – vzhledem k povinné školní docházce probíhají konzultace a intervence v odpoledních až pozdně odpolední hodinách. V dopoledních hodinách probíhají pouze případné doprovody do institucí (lékař, ÚP, SPC…), či takzvaná případová setkávání ve škole uživatele za účasti rodiny, školských pracovníků, pracovníků Speciálně pedagogického centra a naší organizace.
 3. Větší potřeba terénní formy služby – z důvodu vytíženosti rodin, nutnosti koordinace péče o více než jedno dítě.
 4. Vysoká nemocnost dětí – ztěžuje pravidelnou práci s dětmi.
 5. Vytíženost rodičů a další zájmové mimoškolní aktivity dětí (rodiče zaměstnaní nebo pečující o další děti, volnočasové aktivity dětí) – opět ztěžuje nastavení potřebné frekvence setkání, často neschopnost dojíždění za službou do vzdálenějších míst (za hranicí 10 km od bydliště)
 6. Účast rodičů při využívání služby dítětem (není námi vyžadována, avšak rodiče se účastnit mohou a chtějí).
 7. Nutnost přizpůsobení služby, procesu individuálního plánování, vnitřních pravidel služby apod. chápání dětí v různých věkových kategoriích a přidruženým postižením či vadám.
 8. Nutnost prokládání intervencí relaxačními nebo jinými prvky zaměřenými na jinou oblast, kvůli krátce udržitelné koncentraci (je to dáno kombinací postižení a vad, únavou ze školy), a z toho plynoucí čistý čas nácviku nové dovednosti v rámci jedné intervence a tak celkové délky jednotlivých nácviků (u děti podstatně delší než u dospělých jedinců).
 9. Náročnost přípravy intervence pro pracovníka – potřeba kombinovat intervenční, relaxační, stimulační a další prvky pro udržení koncentrace dítěte, další specifikace práce vyplývající z přidružených postižení a vad, intervence pojaté hravou formou.
 10. Potřeba odbornosti pracovníka z různých oblastí nebo kombinace pracovníků s různým vzděláním (speciální pedagog, sociální pracovník, vhodné navazující odborné kurzy v  oblastech multismyslové stimulace, bazální stimulace, přístupu k dětem s mentálním postižením, PAS apod.)
 11. Velká část práce probíhá s rodiči dětí, popř. s celou rodinou.
 12. Vyšší náročnost úvazku pracovníků na 1 uživatele – souvisí s výše popsanými specifiky práce s dětmi.
Přizpůsobení