Pro koho zde jsme

Uživateli našich služeb jsou děti od 7 let, dospělí a senioři, se zrakovým ntebo zrakovým kombinovaným postižením, které jejich postižení ovlivňuje při zvládání každodenních činností a hledají podporu v oblasti vedení samostatného a nezávislého života ve společnosti, při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů, včetně uplatňování práva na práci.

Rozsah poškození zraku může být na úrovni slabozrakosti, praktické nevidomosti až úplné nevidomosti.  Nebo je jiného rozsahu, avšak současně ovlivňuje oblast samostatnosti, soběstačnosti a zvládání každodenních činností běžných ve společnosti. Vyšší stupeň poškození zraku neznamená, že by takto postižený člověk automaticky potřeboval intenzivnější pomoc druhé osoby, nebo že by měl problémy se zapojením do běžného života, společnosti, či pracovního prostředí. Vždy záleží na individuálních schopnostech, charakterových vlastnostech, způsobu vyrovnání se s postižením, psychické pohodě, schopnostech zvládat věci jiným způsobem, i na přístupu lidí z jeho okolí.

K poškození zraku, které je převažující, může být přidruženo také jiné postižení nebo nemoc, které však umožňuje komunikaci a práci s uživatelem. Mezi jiné postižení nebo nemoc může patřit:

 • sluchové postižení kompenzované naslouchadly, kdy jedinec je schopen komunikace bez znakové řeči
 • mentální postižení – lehké až těžké mentální postižení (u hlubokého mentálního postižení pouze pomoc s úpravou prostředí, popř. další aktivity služeb na základě posouzení celkového stavu zájemce/osoby s postižením)
 • tělesné postižení – jedinec musí být schopen komunikace
 • chronické nebo jiné onemocnění, vada – pokud je jedinec schopen komunikace a není infekční.

NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE

Uváděné nepříznivé sociální situace, na které naše služby reagují, jsou způsobené především důsledkem zrakového nebo kombinovaného postižení. Jsou vztaženy k možné poskytnuté podpoře vzhledem k charakteru služeb, jejich poslání a cíli.

 • Omezená schopnost samostatného pohybu (mobility a orientace)
 • Snížená schopnost a dovednost v komunikaci
 • Omezená dovednost při přípravě stravy
 • Omezená schopnost a dovednost ve zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • Omezená schopnost péče o domácnost, děti a KP – vodícího psa
 • Omezená schopnost pracovat s PC
 • Nedostatečný kontakt se společenským prostředím (společenský život neodpovídající obvyklému způsobu v naší společnosti)
 • Snížená schopnost uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy
 • Nevyhovující bydlení ve vazbě na zdravotní stav, sociální nebo pracovní začlenění
 • Nízké až nulové šance nalézt pracovní uplatnění a nedostatečná možnost seberealizace (z důvodu zdravotního stavu, absence pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením, nevyhovující kvalifikace apod.)
 • Snížená schopnost zapamatovat si
 • Nedostatečná příležitost k intenzivnímu procvičování dovedností k větší soběstačnosti a samostatnosti a získání přehledu o možnostech dalších vzděláváních a nácvikových aktivit pro osoby se zrakovým postižením
Přizpůsobení