Zásady / principy služeb

Při naší práci se řídíme těmito principy/zásadami:

  1. Partnerství – uživatelé/zájemci o služby jsou bráni jako rovnocenní partneři, jsou respektovány jejich postoje, rozhodnutí, způsob života, mají právo odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodů, v případě nespokojenosti s poskytováním služeb mají právo podávat návrhy, podněty a stížnosti.
  2. Individuální přístup, respektování přání a potřeb – přání a potřeby uživatelů služeb/zájemců o služby jsou při poskytování služeb respektovány, služby naplňují potřeby a osobní cíle uživatelů; pracovníci respektují jedinečnost uživatelů, způsoby poskytování služby jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů v rámci cílů a poslání služby (flexibilita).
  3. Respektování práv – pracovníci respektují práva uživatelů/zájemců o služby (dle Základní listiny práv a svobod, Madridské deklarace, Charty základních práv Evropské unie) a usilují o vytváření podmínek, ve kterých mohou uživatele svá práva uplatňovat.
  4. Důvěryhodnost sdělených informací – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech získaných informacích od uživatelů/zájemců o služby, pracovníci jsou povinni vyžádat si od uživatelů souhlas se zpracováním jejich osobních údajů.
  5. Podpora iniciativy uživatele – pracovníci podporují samostatnost uživatelů/zájemců o služby při řešení svých situací, pracovníci nepřebírají aktivitu za uživatele/zájemce, ale podporují, motivují a vedou je k vlastní iniciativě při řešení jejich situací.
  6. Odpovědnost – pracovníci posilují odpovědnost uživatelů/zájemců za rozhodování o vlastním životě a současně ověřují porozumění důsledkům těchto rozhodnutí.
  7. Zaměření na celek – pracovníci chápou a respektují uživatele/zájemce jako člena skupiny – tj. rodiny, společenství, ve kterém žijí, pracují; při poskytování služby se pohlíží na situaci uživatele/zájemce z pohledu různých aspektů (poskytování dalších služeb, vazeb na okolí apod.).
  8. Důstojnost – východiskem práce pracovníků je tolerance k odlišnosti a úcta k člověku, pracovníci žádným přímým ani nepřímým či zprostředkovaným způsobem svého chování neútočí na lidskou důstojnost uživatelů/zájemců; pracovníci neznehodnocují lidskou důstojnost uživatele/zájemce v žádné, ani emocionálně vypjaté situaci.
  9. Profesionální přístup – pracovníci oddělují svůj soukromý život od profesního života, udržují si nadhled a profesionální odstup při poskytování služeb, doplňují si a prohlubují své odborné znalosti a dovednosti.
  10. Pracovníci KAFIRY se řídí etickým kodexem organizace.
Přizpůsobení