Etický kodex

VZTAH PRACOVNÍKŮ K UŽIVATELŮM SLUŽEB:

1, Partnerství – uživatelé/zájemci o služby jsou bráni jako rovnocenní partneři, jsou respektovány jejich postoje, rozhodnutí, způsob života, mají právo odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodů, v případě nespokojenosti s poskytováním služeb mají právo podávat návrhy, podněty a stížnosti.
2. Individuální přístup, respektování přání a potřeb – přání a potřeby uživatelů služeb/zájemců o služby jsou při poskytování služeb respektovány, služby naplňují potřeby a osobní cíle uživatelů; pracovníci respektují jedinečnost uživatelů, způsoby poskytování služby jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů v rámci cílů a poslání služby (flexibilita).
3. Respektování práv – pracovníci respektují práva uživatelů/zájemců o služby (dle Základní listiny práv a svobod, Madridské deklarace, Charty základních práv Evropské unie) a usilují o vytváření podmínek, ve kte mohou uživatele svá práva uplatňovat.
4. Důvěryhodnost sdělených informací – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech získaných informacích od uživatelů/zájemců o služby, pracovníci jsou povinni vyžádat si od uživatelů souhlas se zpracováním jejich osobních údajů.
5. Podpora iniciativy uživatele – pracovníci podporují samostatnost uživatelů/zájemců o služby při řešení svých situací, pracovníci nepřebírají aktivitu za uživatele/zájemce, ale podporují, motivují a vedou je k vlastní iniciativě při řešení jejich situací.
6. Odpovědnost – pracovníci posilují odpovědnost uživatelů/zájemců za rozhodování o vlastním životě a současně ověřují porozumění důsledkům těchto rozhodnutí.
7. Zaměření na celek – pracovníci chápou a respektují uživatele/zájemce jako člena skupiny – tj. rodiny, společenství, ve kterém žijí, pracují; při poskytování služby se pohlíží na situaci uživatele/zájemce z pohledu různých aspektů (poskytování dalších služeb, vazeb na okolí apod.).
8. Důstojnost – východiskem práce pracovníků je tolerance k odlišnosti a úcta k člověku, pracovníci žádným přímým ani nepřímým či zprostředkovaným způsobem svého chování neútočí na lidskou důstojnost uživatelů/zájemců; pracovníci neznehodnocují lidskou důstojnost uživatele/zájemce v žádné, ani emocionálně vypjaté situaci.
9. Profesionální přístup – pracovníci oddělují svůj soukromý život od profesního života, udržují si nadhled a profesionální odstup při poskytování služeb, doplňují si a prohlubují své odborné znalosti a dovednosti.

 

VZTAH PRACOVNÍKŮ MEZI SEBOU:

1. Týmová práce – pracovníci jsou partnery, spolupracující při naplňování poslání organizace, preferují týmovou práci, nesoupeří mezi sebou.
2. Respekt – pracovníci přistupují k sobě navzájem s respektem, respektují se jako odborníci, respektují postavení jednotlivých kolegů v organizaci. Jsou otevřeni názorům a postřehům kolegů ke způsobu jimi poskytovaných služeb.
3. Vzájemná informovanost – pracovníci si navzájem předávají informace důležité a potřebné ke kvalitnímu poskytování služeb a rozvoji organizace, předávají si nové informace získané při vzdělávání se.
4. Důvěra – pracovníci se snaží o vytvoření atmosféry důvěry, zachovávají mlčenlivost o důvěrně sdělených informacích a o osobních informacích týkajících se kolegů.
5. Přátelské vztahy – pracovníci se snaží o přátelské vztahy, nevytvářejí ani nedávají příčinu ke vzniku nepřátelské a zneklidňující atmosféry, jsou k sobě otevření, pravdomluvní, jsou ve svých postojích stálí.
6. Respektování rodinného a soukromého života – pracovníci respektují rodinný a soukromý život svých kolegů a zároveň dokáží oddělit svůj soukromý a rodinný život od profesního života.

 

LOAJALITA PRACOVNÍKŮ K ORGANIZACI:

1. Pracovníci dbají na dobré jméno organizace a svým chování a jednáním k němu přispívají. Jsou si vědomi své odpovědnosti za naplňování poslání organizace.
2. Pracovníci dodržují pokyny, metodické postupy, zásady, standardy kvality služby, vůči organizaci vystupují opravdově a čestně.
3. Inovativnost a flexibilita – pracovníci se podílí na rozvoji a přínosné inovaci pro organizaci, přicházejí s novými návrhy při poskytování služeb, které tyto služby dále zkvalitní a zefektivní, jsou připraveni a ochotni uplatňovat nové pracovní metody a aplikovat nové poznatky do své praxe.
4. Mlčenlivost – pracovníci zachovávají mlčenlivost o citlivých a dalších osobních údajích uživatelů služeb, svých kolegů i organizace, které se během svého působení v organizaci dozvěděli.
5. Osobní nasazení – pracovníci chápou svou práci jako smysluplnou, nalézají v ní sebeuplatnění, což jim pomáhá udržet stále nadšení a osobní nasazení.
6. Nepřeceňování se – pracovníci chápou potřebu obětavosti v profesích, které pomáhají druhým lidem, přesto si jsou vědomi svých možností a nepřeceňují své síly, respektují svou potřebu odpočinku, osobního volna.
7. Aktivita – pracovníci jsou aktivní při výkonu svého povolání, snaží se o pozitivní změnu v situaci uživatelů a organizace.
8. Odbornost – pracovníci zachovávají a obnovují znalosti a dovednosti potřebné k výkonu své práce v organizaci, jsou ochotni stále se vzdělávat a získávat nové poznatky, jsou ochotni  a otevření pro supervizi.
9. Sebekritičnost – pracovníci jsou k sobě sebekritičtí, přistupují ke své práci jako k „poslání“ a pomoci druhým lidem, ne jako k běžnému zaměstnání. Své morální, charakterové vlastnosti a představy o svém zaměstnání porovnávají se směrem a posláním organizace a následně odpovědně zvažují své místo v organizaci a službě.

Přizpůsobení