Snoezelen

V roce 2016 jsme zahájili v našem středisku Frýdek-Místek realizaci projektu s názvem Multismyslová místnost pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením.

V průběhu roku 2021 jsme pak i na ostravském středisku KAFIRA vytvořili multismyslovou místnost, a to díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, MSK a dalších. Zde jsme se rozhodli pro koncept světlé místnosti s tmavým koutkem. 

Cílem projektů bylo vybudování multismyslových místností Snoezelen, pro využití osobami se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižení, kteří v našich zařízeních využívají službu Sociální rehabilitace. Snoezelen místnosti jsme připravovali pod odborným vedením a ve spolupráci s  ISNA-MSE®,  3lobit, o.z.

Činnost v rámci nových snoezelen místností doplňovala aktivity již poskytované v rámci službu Sociální rehabilitace, převážně jsou tyto místnosti využívány k rozvoji smyslového vnímání, rozvoji prostorové orientace, k relaxaci a k celkové aktivizaci klientů.
Realizace projektů byla úspěšná a metoda snoezelen terapie je tak uplatňována jako doplňková součást Sociální rehabilitace ve středisku Frýdek-Místek i Ostrava nadále.

Projekty finančně podpořili:


Nadace OKD

Nadace ČEZ

Statutární město Frýdek-Místek

Moravskoslezský kraj

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Nadace Leontinka

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška

Multismyslová místnost Snoezelen je zatemněná místnost vybavená různými světelnými, zvukovými, hmatovými, vibračními a relaxačními pomůckami. Odborná činnost v rámci tohoto prostředí směřuje ke stimulaci zrakového vnímání, ale také ke stimulaci dalších smyslů, které lidé se zrakovým postižením využívají ke kompenzaci omezeného zrakového vnímání. Pravidelná činnost v rámci snoezelen prostředí bude, kromě smyslové stimulace, aktivizovat a motivovat člověka se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, a přinášet nové zkušenosti využitelné dále v navazující práci v rámci sociální služby Sociální rehabilitace, kterou poskytujeme. Nedílným přínosem této místnosti je její relaxační působení na člověka.

V ČR již fungují tyto místnosti, nejsou však speciálně určené pro zrakově postižené. Na základě rozvoje odborné činnosti v rámci snoezelen prostředí v zahraničí, lze předpokládat její rozvoj i u nás, protože se stále více začínají ukazovat její pozitivní dopady. V ČR snoezelen spíše funguje buď jako volnočasová aktivita nebo psychoterapie, popř. její využití je v kombinaci psychologických a pedagogických služeb. V sociálních službách se využívá prozatím minimálně. Při této činnosti je důležitá spolupráce psychoterapeutů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků a dalších, kteří s klientem pracují i v rámci jiných služeb.

Vhodným Snoezelen prostředím však nemusí být nutně jen zatemněná místnost, může se jednat o snoezelen koutky, nezatemněné místnosti, zahrady. Snoezelen prostředí lze vytvořit také v domácnosti uživatele pomocí přenosných pomůcek.

Důvody, které nás vedly k doplnění služby Sociální rehabilitace tímto směrem:

V rámci práce s klienty se zrakovým a zrakovým kombinovaným postižením v rámci registrované sociální služby Sociální rehabilitace vidíme potřebu v oblasti většího zaměření se na stimulaci smyslového vnímání (nejen zrakového vnímání, ale také vnímání dalšími smysly, které kompenzují omezení v oblasti zraku), aktivizaci a motivaci našich uživatelů k další snaze k překonávání „překážek“, které klade omezené zrakové vnímání.

Zatemněné multismyslové místnosti, které jsme vybudovali a zavedli činnost v rámci nich, navazují a prolínají se s poskytovanými aktivitami v rámci služby Sociální rehabilitace v oblasti stimulace zraku, sluchu, hmatu, jemné motoriky, rozvíjí prostorovou orientaci a představivost, aktivizuje i učí potřebné relaxaci. Především se celkově zintenzivňuje cílené působení v oblastech sociální rehabilitace, které vede k dosažení stabilnějších výsledků u jednotlivých uživatelů této sociální služby. Velmi vhodné jsou k přípravné práci pro nácvik Braillova písma nebo pro nácvik prostorové orientace, k uvolnění spastického držení, trénování koncentrace apod.

Potřebu multismyslové místnosti vnímáme zvláště u dětských klientů a u klientů s kombinovaným postižením. Je však využitelná pro všechny naše klienty, kterým přináší hlavně pocit uvolnění, zklidnění, stimuluje jejich vnímání, rozvíjí představivost, aktivuje, probouzí zájem a umožňuje vstoupit do pro ně bezpečných prostor.

V rámci místnosti může probíhat také muzikoterapie.

Ve střediscích v Opavě a Novém Jičíně prozatím snozelen místnost není, avšak pracovníci na těchto střediscích již nyní uplatňují principy práce ve snoezelen prostředí, mají k dispozici světelné, hmatové, zvukové pomůcky především pro práci v terénu, v domácnosti uživatele služby, a někteří z nich již absolvovali potřebné vzdělání pro práci ve snoezelen prostředí. K multismyslové stimulaci a rozvoji jemné motoriky používají také další techniky, např. techniky arteterapie, canisterapie, činnosti v rámci pravidelných kreativních dílen, stimulací pomocí hmatových obrázků a hmatových pomůcek, které si sami vyrábějí, apod.

Přizpůsobení