Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je realizována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ambulantně ve střediscích KAFIRA o.p.s. v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku, a v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje.

 

Sociální rehabilitace na jednotlivých střediscích jsou registrovány pod těmito registračními čísly (identifikátory):

KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Opava: identifikátor 4508339. V roce 2016 je kapacita služby 35 uživatelů.

KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Ostrava: identifikátor 3459300. V roce 2016 je kapacita služby 40 uživatelů.

KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Nový Jičín: identifikátor 3406829. V roce 2016 je kapacita služby 25 uživatelů.

KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Frýdek-Místek: identifikátor 1440607. V roce 2016 je kapacita služby 30 uživatelů.

 

Poslání Sociální rehabilitace:

Podporujeme aktivní a samostatný život dětí od 7 let a dospělých se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, které toto postižení ovlivňuje při zvládání každodenních činností běžných ve společnosti. Řízenými nácviky a další činností rozvíjíme jejich specifické schopnosti a dovednosti, které potřebují v běžném životě a podporují jejich soběstačnost a samostatnost, a udržení přirozených sociálních vazeb. Uživatelům od 15 let nabízíme podporu potřebnou pro pracovní začlenění postavenou na principech podporovaného zaměstnávání. Nedílnou součástí služby je pomoc při výběru a získání vhodné kompenzační pomůcky. Služba je poskytována ambulantně i terénně.

 

Cílem služby je:

 • Podporovat získání praktických dovedností při zvládání péče o vlastní osobu, o děti či další členy domácnosti, při získávání soběstačnosti v dalších oblastech a při práci s kompenzačními pomůckami řízenými nácviky.
 • Podporovat samostatnost při pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí, a při využívání dopravních prostředků
 • Aktivizovat a podporovat rozvoj schopností a dovedností posilujících pracovní a sociální začlenění.
 • Poskytovat informace a doporučení potřebné k zajištění vhodné kompenzační pomůcky, usnadnit její výběr praktickým vyzkoušením (na středisku, domácím nebo pracovním prostředí).
 • Usnadnit užívání technicky náročnějších kompenzačních pomůcek v běžném životě řízeným nácvikem.
 • Podporovat získání i udržení získaného pracovního uplatnění realizací činností vedoucích k posilování pracovních návyků, motivace k pracovnímu začlenění a zvýšení orientace na trhu práce a na novém pracovišti, aj.
 • Nabízet výchovné a další činnosti, které podporují efektivnější využívání zraku, stimulují ostatní smysly, nebo podporují dovednosti potřebné pro komunikaci a práci s informacemi, či jinak sociální nebo pracovní začleňování.
 • Podporovat a rozvíjet přirozené kontakty se společenským prostředím.
 • Podporovat rodiče či další pečující osoby v oblasti sociálního začleňování dětí od 7 let nebo dospělých se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením – více v části KDětem – propojit s KDětem v menu

 

NABÍZENÉ ČINNOSTI V RÁMCI SLUŽBY

 1. Základní sociální poradenství
 2. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.

Zahrnuje např.:

 • nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek
 • nácvik desetiprstové hmatové techniky pro používání kompenzační pomůcky
 • nácvik sebeobsluhy (vč. péče o domácnost a péče o děti a další členy rodiny; nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům)
 • nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zahrnuje např.:

 • doprovody uživatelů
 • nácvik chování v různých společenských situacích
 • nácvik čtení v Braillově bodovém písmu a psaní na Pichtově psacím stroji
 • nácvik schopností využívat dopravní prostředky
 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zahrnují např.:

 • Nácviky práce s počítačem vybaveným speciálními programy pro zrakově postižené a přizpůsobené individuálním potřebám uživatelů – různé úrovně kurzů
 • Aktivizační činnosti (internetový klub, sportovní klub, poznávací výlety, kreativní dílny pro podporu hmatu a jemné motoriky, multismyslová stimulace – více v části Snoezelen – propojit se Snoezelenem v menu)
 • Nácviky anglického jazyka za účelem uplatnění v různých oblastech společenského života (vzdělávání, pracovní začlenění, volný čas)
 • Nácviky anglického jazyka pro děti od 7 let formou zohledňující zrakové a přidružené postižení
 • Pracovně-motivační kurz, Nácvik komunikačních a sociálních dovedností
 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zahrnuje např.:

 • Podporu při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně půjčovny pomůcek
 • Podpora pracovního uplatnění (Vyhledávání vhodných pracovních míst, individuální práce zaměřená na podporu pracovních návyků a na nalezení a udržení pracovního místa, podpora pracovního asistenta na pracovišti) – více k této aktivitě v části Podporované zaměstnávání (propojit s podporovaným zaměstnáváním v menu)
 • Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace, pomoc s vyřízením sociálních dávek, příspěvků, osobních dokladů, řešení bytové problematiky apod.

Sociální rehabilitace je službou bez úhrady uživatele. Jedná se o službu s celoročním provozem, v pracovní dny. Konkrétní provozní doba služeb je uvedena v části Kontakty pod jednotlivými středisky – propojit.
Organizační schéma jednotlivých služeb sociální rehabilitace KAFIRA o.p.s.:

Sociální rehabilitace Opava

Sociální rehabilitace Ostrava

Sociální rehabilitace Nový Jičín

Sociální rehabilitace Frýdek-Místek

 

Aktivity služby sociální rehabilitace mohou být v roce 2016 realizovány díky finanční podpoře:

 

Přizpůsobení