Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro děti se zrakovým postižením od 7 let

Název projektu: Sociální rehabilitace pro děti se zrakovým postižením od 7 let

 

Pozn. Projekt je realizován pod projektem naší společnosti s pracovním názvem KAFIRA DĚTEM.

 

Cíl projektu: Záměrem projektu je pokračovat v poskytování sociální rehabilitaci dětem od 7 let se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením a podporovat jejich sociální začleňování. Současně poskytovat podporu jejich zákonným zástupcům, popř. dalším osobám, které s těmito dětmi pracují nebo jsou s nimi v kontaktu a tuto podporu si vyžádají se souhlasem zákonného zástupce. Projekt se dále zaměřuje také na realizaci přednášek a besed v MŠ, ZŠ a SŠ a dalších institucích pro volnočasové aktivity dětí se záměrem přiblížení možností lidí se zrakovým postižením a jejich fungování v běžném životě. Součástí projektu je také pokračování podpory vzniku svépomocné rodičovské skupiny.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: pro děti ve věku 7-15 let, se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Přidružené postižení nebo vada může být z oblasti: tělesného postižení, mentální postižení (od r. 2016 lehké až těžké mentální postižení), sluchové postižení (nedoslýchavost), vady řeči, PAS, chronická onemocnění (nádorové on., diabetes mellitus apod.).

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Ostravě, Nádražní 44, nebo terén v rámci obcí s rozšířenou působností: Ostrava, Karviná, Havířov, Bohumín, Orlová

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

Aktivity projektu:

Služba nabízí:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucí k sociálnímu začlenění (obsluha kompenzačních pomůcek, nácvik oblékání, drobné domácí úklidy a obsluha spotřebičů, nakupování, nácvik samostatného pohybu a orientace, pomoc při úpravě domácího prostředí)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – nácvik využívání dopravních prostředků, nácvik Braillova písma a psaní na Pichtově
  • pomoc při získání rehabilitační a kompenzační pomůcky, vč. půjčovny pomůcek k dalšímu otestování vhodnosti pomůcky nebo akutní potřebě do doby vyřízení příspěvku na zakoupení
  • podpora rodičů (organizace setkávání rodičů, pomoc se získáním sociálních a jiných příspěvků, nácvik Braillova písma pro rodiče aj.)
  • podpora dalším osobám pracujících nebo pečujících o tyto děti (na základě jejich zájmu a souhlasu rodičů)
  • aktivizační činnosti pro děti (kreativní dílny pro rozvoj hmatu a jemné motoriky, výlety, sportovně kulturní akce aj.)
  • besedy a workshopy pro děti z MŠ, ZŠ, SŠ
  • kurz anglického jazyka s využitím alternativních prvků a kompenzačních pomůcek

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Mgr. Alžbětu Suchánkovou, sociální pracovnici, 734 218 130, alzbeta.suchankova@kafira.cz, nebo Mgr. Lenku Platošovou, speciálního pedagoga, 777 246 385, e-mail: lenka.platosova@kafira.cz.

 

Zhodnocení projektu a jeho výstupy: zhodnocení projektu s jeho výstupy bude zveřejněno do 1 měsíce po ukončení projektu

 

Projekt finančně podpořili:

Statutární město Ostrava
Moravskoslezský kraj

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení