Kdo jsme

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací, byla založena Janem Horákem v roce 2002, se záměrem pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením v jejich začlenění na trh práce a do společnosti. Územní působnost je v rámci Moravskoslezského kraje.

Posláním společnosti je podpora a udržení nezávislého a samostatného života dětí od 7 let
a dospělých, které jejich poškození zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve společnosti. Snažíme se vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“. Poskytujeme registrované sociální služby, které podporují soběstačnost
a samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Služby jsou poskytovány v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje, nebo ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku.

Naši snahou také je, oslovovat společnost tak, aby sama byla pro uživatelé našich služeb podobným zázemím s tolerancí k odlišnosti a s postojem „oni patří také k nám“.

Cílem společnosti pak je pomoci uživatelům našich služeb překonat a zvládnout jejich nepříznivé sociální situace, žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný
a zaměřovat se na podporu v jejich začlenění na trh práce a do společnosti.

Činnost organizace se řídí zakladatelskou smlouvou obecně prospěšné společnosti KAFIRA o.p.s., zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dalšími právními předpisy v souladu s právním řádem České republiky, a dle interní metodiky společnosti.

Při své činnosti dlouhodobě spolupracujeme s dalšími organizacemi poskytujícími sociální služby, prostřednictvím komunitního plánování ve městě Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Kopřivnice, a organizacemi, které jsou členy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje (tzv. ANNO MSK).  Dále spolupracujeme s očními lékaři, pobočkami Úřadu práce ČR, se vzdělávacími institucemi: s Mendelovým gymnáziem v Opavě; Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, Centrem Slunečnice podporujícím vysokoškolské studium zrakově postižených studentů, Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Význam slova KAFIRA:

KAFIRA neznamená žádnou zkratku. Slovo KAFIRA pochází z hebrejštiny a označuje jméno města, které stojí na cestě do země zaslíbené. Město spojuje obyvatele v něm žijící, a to nejen územně, ale také vztahově, vzájemnou podporou a soudružností. Jejich město je jim „domovem“, místem kam patří, kde mají své přátele a kde je jim dobře. Takovým „městem“ chce být i KAFIRA pro své uživatele služeb.

 

Hlavní znaky, které charakterizují naše služby:

  • Služby poskytujeme dětem od 7 let, dospělým a seniorům, se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením v kombinace s jiným druhem postižení nebo nemocí.
  • Rozsah činností poskytovaných služeb je od nácviků základních dovedností a schopností směřující k získání větší samostatnosti a soběstačnosti, přes aktivizační a vzdělávací činnosti, pomoc se získáním vhodné kompenzační pomůcky a sociálních příspěvků a výhod, až po podporu pracovního začlenění. Široký rozsah činností tak ovlivňuje charakter práce s uživateli služeb, který je ve většině případů dlouhodobý.
  • Podpora pracovního začleňování stojí na principech podporovaného zaměstnávání, tzn., že poskytujeme nejen aktivní podporu při hledání a získání pracovního místa, ale také podporu směřující k udržení pracovního místa. Určitá míra podpory je poskytována také zaměstnavatelům.
  • Snažíme se o aktivní mezioborovou a mezirezortní spolupráci s cílem vzájemného respektu a efektivní koordinace postupů směřujících k naplnění potřeb uživatele.
  • Služby se snažíme pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám uživatelů.
  • Snažíme se o maximální dostupnost služeb v Moravskoslezském kraji. Poskytujeme služby terénně, přímo v domácnosti nebo na pracovišti uživatele. Dobrá dostupnost našich služeb je zajištěna také poskytováním služeb ve čtyřech střediscích – v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku.

 

Správní rada společnosti

Mgr. Daniela Horáková

Ing. Arch. Jiří Horák

MUDr. Marie Horáková

Dozorčí rada společnosti

RNDr. Pavel Bakala, PhD.

Mgr. et. Mgr. Marta Kolaříková, PhD.

Milena Proskeová

Přizpůsobení