Projekt / grant

Sociální rehabilitace

Název projektu: Sociální rehabilitace

 

Cíl projektu: Cílem projektu/služby je aktivizovat a podporovat rozvoj schopností a dovedností posilujících pracovní a sociální začlenění osob se zrakovým postižením a zrakovým kombinovaným postižením, včetně dovedností potřebných pro získání samostatnosti a soběstačnosti, při práci s kompenzačními pomůckami a při vnímání dalšími smysly kompenzující zrakové omezení. V rámci služby je poskytována podpora také zákonným zástupcům dětských klientů ve věku 7-15 let..

 

Pro koho je určen/cílová skupina: pro děti od 7 let, dospělé a seniory se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem postižení či nemocí, vadou, z Ostravy a okolí.

Rozsah zrakového postižení je od slabozrakosti po úplnou nevidomost, nebo je takového rozsahu, že omezuje jedince v běžných denních činnostech a jeho samostatnosti. Přidruženým postižením může být mentální postižení (lehké až těžké mentální postižení, u hlubokého mentálního postižení pouze pomoc s úpravou domácího prostředí, popř. další aktivity služby na základě posouzení celkového stavu), tělesné postižení (jedinec musí být schopen komunikace) a sluchové postižení, kdy jedinec je schopen komunikovat bez znakové řeči (jinak pouze se zajištěným tlumočníkem).

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Ostravě, Nádražní 44, nebo terén v rámci obcí s rozšířenou působností: Ostrava, Karviná, Havířov, Bohumín, Orlová

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

 

Aktivity projektu:

Služba nabízí:

 1. individuální nácvikové kurzy
  • nácvik práce s jednoduchou kompenzační pomůckou
  • nácvik práce s náročnou kompenzační pomůckou
  • základy práce s počítačem, internetem a sociálními sítěmi pro podporu efektivního využívání nároční kompenzační pomůcky
  • nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu
  • nácvik čtení a psaní v Braillově bodovém písmu
  • nácvik soběstačnosti v péči o sebe, domácnost, při nakupování, uchování potravin, přípravy jednoduchých jídel, v péči o oděvy apod.
  • počítačové kurzy pro pokročilé zvyšující šanci při pracovním začleňování
  • multismyslová stimulace podporující vnímání zbytky zraku a kompenzačními smysly
 2. skupinové nácvikové kurzy
  • kurz komunikačních a sociálních dovedností
  • pracovně motivační kurz
  • nácvik čtení a psaní v Braillově bodovém písmu
  • nácvik práce s jednoduchou kompenzační pomůckou
 3. další individuální práci s uživateli
  • pomoc při výběru a získávání rehabilitační a kompenzační pomůcky, vč. půjčovny
  • aktivní podpora při vyhledávání, získávání a udržení práce stojící na principech podporovaného zaměstnávání, vč. asistence na pracovišti
  • pomoc při řešení nepříznivé a jiné sociální situace (bydlení, dluhy, osobní doklady, hmotná nouze, příspěvky státní sociální podpory, příspěvek na péči aj.)
  • podpora rodiny dětského uživatele (nácvik Braillova písma pro rodiče, nácvik průvodcovství, přístupu k dítěti, apod.)
  • doprovody klientů k lékaři, do práce, na úřady apod.
 4. další skupinovou práci s uživateli
  • jednorázové a pravidelné aktivizační činnosti (jednorázové poznávací, sportovní a kulturní výlety, pravidelné zvuková střelba, internetový klub, kreativní dílny aj.).

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Mgr. Kristýnu Weineltovou, vedoucí střediska, 777 574 362, kristyna.weineltova@kafira.cz, nebo Mgr. Radima Miklase, lektora sociální rehabilitace, 777 574 327, e-mail: radim.miklas@kafira.cz.

 

Výstupy projektu: předpokládáme, že služba podpoří 45 osob.

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení