Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Nového Jičína a okolí

Název projektu: Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Nového Jičína a okolí

 

Cíl projektu: Cílem služby sociální rehabilitace je aktivizovat a podporovat rozvoj schopností a dovedností posilujících pracovní a sociální začlenění osob se zrakovým postižením a zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem postižení, včetně dovedností potřebných pro získání samostatnosti a soběstačnosti, při práci s kompenzačními pomůckami a rozvíjet vnímání dalšími smysly kompenzující zrakové omezení.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: služba je poskytována dětem od 7 let a dospělým bez omezení věku, kteří vzhledem ke zrakovému postižení potřebují podporu v oblasti samostatnosti, soběstačnosti a v oblasti sociálního začlenění.

Rozsah zrakového postižení je od slabozrakosti až po úplnou nevidomost. Ke zrakovému postižení může být přidruženo také jiné zdravotní postižení nebo nemoc.

V případě dětských uživatelů je služba poskytována celé rodině, tj. je poskytována také podpora rodičům v oblasti péče o dítě se zrakovým postižením, nebo probíhají nácviky činností, které musí rodič ovládat (např. Braillovo písmo).

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Novém Jičíně, Štefánikova 7, nebo terén v rámci obcí s rozšířenou působností: Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Odry, Kopřivnice, Bílovec

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

 

Aktivity projektu:

Služba nabízí:

  • pomoc s výběrem a získáním kompenzační pomůcky, vč. zaškolení práce s ní (nácvik práce s kompenzační pomůckou), či krátkodobého zapůjčení pomůcky;
  • podporu při pracovním začleňování formou podporovaného zaměstnávání (vč. možností využití asistence na pracovišti a nácviku trasy na pracoviště i orientace na pracovišti);
  • podporu v přístupu k informacím (víceúrovňové počítačové kurzy, nácvik Braillova písma);
  • podporu soběstačnosti, péče o domácnost a při sociálním začleňování (nácvik samostatného pohybu a prostorové orientace ve vnitřním i venkovním prostředí, vč. nácviku využívání dopravních prostředků, nácvik soběstačnosti a péče o domácnost),
  • aktivizační činnosti (jednodenní výlety, pravidelné aktivizační činnosti, kurz anglického jazyka, skupinový nácvik sociálních a komunikačních dovedností, aj.)
  • pomoc při řešení nepříznivé sociální situace (bydlení, sociální a jiné příspěvky, pomoc při zajištění osobní asistence)
  • aktivity zaměřené na stimulaci zraku a dalších smyslů
  • worskshopy a přednášky pro veřejnost a školy.

Jedinečnost služby je v tom, že je poskytována již dětem od 7 let a nabízí podporu rodičům těchto dětí, a tak zajišťuje plynulou návaznost na služby rané péče. Služba je vedena ve stávající síti sociálních služeb poskytovaných občanům města Nový Jičín jako jediný poskytovatel sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením.

Další výhodou služby je, že je komplexní – je zaměřena na dětské uživatele, dospělé i seniory; zaměřuje se jak na oblast naplnění základních potřeb v oblasti soběstačnosti, samostatnosti, prostorové orientace, vybavení vhodnými kompenzačními pomůckami a na oblast sociálního začlenění, tak na navazující oblasti – potřeba  pracovního začlenění, aktivizace, komunikačních a sociálních dovedností, pomoci při řešení nepříznivých sociálních situací apod.

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Projekt finančně podpořili: MĚSTO NOVÝ JIČÍN a MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Jaromíru Čubokovou, vedoucí střediska, 777 574 368, jaromira.cubokova@kafira.cz, nebo Mgr. Kateřinu Varmužovou, speciální pedagog/pracovní poradce, 777 574 366, e-mail: katerina.varmuzova@kafira.cz.

 

Výstupy projektu: projekt by měl podpořit 25-30 osob se zrakovým postižením

 

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení