Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí

Název projektu: Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí

 

Cíl projektu: poskytování sociální služby Sociální rehabilitace, která bude aktivizovat a podporovat získání nebo rozvoj schopností a dovedností posilujících pracovní a sociální začlenění osob se zrakovým postižením a jejich samostatnost v běžném životě, včetně dovedností potřebných při péči o vlastní osobu, domácnost a při práci s kompenzačními pomůckami. Součástí projektu jsou také aktivity směřované k lepšímu přijetí osob se zrakovým a kombinovaným postižením většinovou společností.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: služba je poskytována dětem od 7 let a dospělým bez omezení věku, kteří vzhledem ke zrakovému postižení potřebují podporu v oblasti samostatnosti, soběstačnosti a v oblasti sociálního začlenění.

Rozsah zrakového postižení je od slabozrakosti až po úplnou nevidomost. Ke zrakovému postižení může být přidruženo také jiné zdravotní postižení nebo nemoc.

V případě dětských uživatelů je služba poskytována celé rodině, tj. je poskytována také podpora rodičům v oblasti péče o dítě se zrakovým postižením, nebo probíhají nácviky činností, které musí rodič ovládat (např. Braillovo písmo)

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 595, nebo terén v rámci obcí s rozšířenou působností: Frýdek-Místek, Třinec, Český Těšín, Frýdlant n. O., Jablunkov

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

 

Aktivity projektu:

Služba nabízí:

  • pomoc s výběrem a získáním kompenzační pomůcky, vč. zaškolení práce s ní (nácvik práce s kompenzační pomůckou), či krátkodobého zapůjčení pomůcky;
  • podporu při pracovním začleňování formou podporovaného zaměstnávání (vč.asistence na pracovišti pracovním asistentem pro udržení práce);
  • podporu v přístupu k informacím (počítačové kurzy, nácvik Braillova písma);
  • podporu soběstačnosti a při sociálním začleňování (nácvik samostatného pohybu a prostorové orientace, nácvik soběstačnosti a péče o domácnost),
  • aktivizační činnosti (kurz anglického jazyka, skupinový nácvik sociálních a komunikačních dovedností, multismyslová stimulace zaměřena na využití zbytku zraku, na stimulaci kompenzačních smyslů v rámci snoezelen prostředí aj.)
  • pomoc při řešení nepříznivé sociální situace (bydlení, sociální a jiné příspěvky, pomoc při zajištění osobní asistence)
  • worskshopy a přednášky pro veřejnost a školy..

Jedinečnost služby je v tom, že je poskytována již dětem od 7 let a nabízí podporu i rodičům těchto dětí, a tak zajišťuje plynulou návaznost na službu rané péče. Dále je služba komplexní z hlediska věku, ale také z hlediska rozsahu poskytovaných činností – je zaměřena na dětské uživatele, dospělé i seniory; zaměřuje se jak na oblast naplnění základních potřeb v oblasti soběstačnosti, samostatnosti, prostorové orientace, vybavení vhodnými kompenzačními pomůckami a na oblast sociálního začlenění, tak na navazující oblasti – potřeba  pracovního začlenění, aktivizace, komunikačních a sociálních dovedností, pomoci při řešení nepříznivých sociálních situací apod. Současně realizujeme workshopy a přednášky pro veřejnost a školy na podporu sociálního začlenění lidí se zrakovým postižením.

V posledním čtvrtletí roku 2016 jsme zahájili odbornou činnost v rámci multismyslové místnosti snoezelen, která přispívá ke stimulaci nejen zrakového vnímání a využívání zbytku zraku, ale také ke stimulaci ostatních kompenzačních smyslů. Současně příznivě působí na psychiku člověka a je ideálním prostředím pro nácvik nových dovedností potřebných pro následný nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu a pro nácvik Braillova bodového písma.

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Bc. Vendulu Kocichovou, DiS., vedoucí střediska, 777 574 361, vendula.kocichova@kafira.cz, nebo Mgr. Lenku Platošovou, speciální pedagog/pracovní poradce, 777 246 385, e-mail: lenka.platosova@kafira.cz.

 

Výstupy projektu: projekt by měl podpořit 26 osob se zrakovým postižením

 

 

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení