Projekt / grant

Sociální rehabilitace

Název projektu: Sociální rehabilitace

 

Cíl projektu: Cílem služby Sociální rehabilitace je aktivizovat a podporovat rozvoj schopností a dovedností posilujících pracovní a sociální začlenění osob se zrakovým postižením a zrakovým kombinovaným postižením, včetně dovedností potřebných pro získání samostatnosti a soběstačnosti, při práci s kompenzačními pomůckami a při vnímání dalšími smysly kompenzující zrakové omezení.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: služba je poskytována osobám ve věku 15-65 let, kteří vzhledem ke zrakovému postižení potřebují podporu v oblasti samostatnosti, soběstačnosti a v oblasti sociálního začlenění.

Rozsah zrakového postižení je od slabozrakosti až po úplnou nevidomost. Ke zrakovému postižení může být přidruženo také jiné zdravotní postižení nebo nemoc.

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Opavě, Horní náměstí 47, nebo terén v rámci obcí s rozšířenou působností: Opava, Kravaře, Hlučín, Krnov, Vítkov, Bruntál, Rýmařov

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

 

Aktivity projektu:

Služba nabízí:

 1. individuální nácvikové kurzy
 • nácvik práce s jednoduchou kompenzační pomůckou (např. indikátor hladiny, indikátor barev, kamerová zvětšovací lupa, mobilní telefon)
 • nácvik práce s náročnou kompenzační pomůckou (nácvik práce s digitálními pomůckami)
 • základy práce s počítačem, internetem a sociálními sítěmi pro podporu efektivního využívání náročné digitální kompenzační pomůcky a podporující schopnosti komunikace klientů
 • nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, vč. nácviku využívání dopravních prostředků
 • nácvik čtení a psaní v Braillově bodovém písmu
 • nácvik soběstačnosti v péči o sebe, domácnost, při nakupování, uchování potravin, přípravy jednoduchých jídel, v péči o oděvy apod.
 • počítačové a další kurzy zvyšující šanci uživatelů při pracovním začleňování, popř. jsou směřovány k udržení práce
 • multismyslová stimulace podporující vnímání zbytky zraku, vnímání kompenzačními smysly, podporující zlepšení prostorové orientace, koncentrace, hmatové vnímání pro navazující nácvik Braillova písma
 1. skupinové nácvikové kurzy
 • kurz komunikačních a sociálních dovedností podporující sociální a pracovní začlenění
 • pracovně motivační kurz
 1. další individuální práce s uživateli
 • pomoc při výběru a získávání rehabilitační a kompenzační pomůcky, vč. půjčovny kompenzačních pomůcek
 • aktivní podpora při vyhledávání, získávání a udržení práce, vč. asistence na pracovišti
 • pomoc při řešení nepříznivé a jiné sociální situace (bydlení, dluhy, osobní doklady, hmotná nouze, příspěvky státní sociální podpory, příspěvek na péči aj.)
 • doprovody klientů k lékaři, do práce, na úřady apod.
 1. další skupinová práce s uživateli
 • jednorázové a pravidelné aktivizační činnosti (jednorázové poznávací, sportovní a kulturní výlety s cílem podpory sociálního začlenění, jako prevence před sociální izolací a sociálním vyloučením; pravidelné – např. zvuková střelba, internetový klub, kreativní dílny aj.)

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Bc. Veroniku Kohutovou, vedoucí střediska, 777 574 365, veronika.kohutova@kafira.cz, nebo Marii Tománkovou, DiS., sociální pracovnici, 777 574 359, e-mail: marie.tomankova@kafira.cz.

 

Výstupy projektu: Projekt/služba v období realizace projektu podpoří minimálně 13 účastníků projektu s rozsahem využité služby 40 a více hodin.

 

 

Projekt finančně podpořili:

Projekt/služba je realizována v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora služeb sociální prevence

2, z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení