Projekt / grant

Smyslová stimulace a aktivizace dětí a dospělých se zrakovým postižením

Název projektu: Smyslová stimulace a aktivizace dětí a dospělých se zrakovým postižením

 

Cíl projektu: Cílem projektu je podpora rozvoje schopností a dovedností dětí a dospělých se zrakovým postižením, které potřebují pro zvládání činností běžného dne, nebo je potřebují pro další nácvikové aktivity v rámci sociální rehabilitace.

 

Prostředkem k naplnění cíle bude aktivní stimulace zbytku zraku, sluchového, hmatového, čichového vnímání, rozvíjení prostorové orientace, koncentrace, zlepšování jemné motoriky, stability a koordinace pohybů.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou uživatelé sociální rehabilitace v rámci našich zařízení ve Frýdku-Místku, Ostravě, Novém Jičín a Opavě. Jedná se o děti od 7 let a dospělé bez omezení věku se zrakovým postižením, nebo zrakovým postižením s přidruženým mentálním, sluchových, tělesným postižením, ADHD, PAS, jinou vadou či poruchou.

 

 

Místo realizace projektu: Projekt je realizován ve střediscích KAFIRA o.p.s., v Opavě, Horní náměstí 47; v Ostravě, Nádražní 44; v Novém Jičíně, Štefánikova 7; ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 595. Dále bude realizován terénně v domácnosti klientů v rámci celého Moravskoslezského kraje.

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

 

Aktivity projektu:

  • Nákup pomůcek vhodných k aktivní stimulaci zbytku zraku, ke stimulaci sluchového, hmatového, čichového vnímání, rozvíjení prostorové orientace, koncentrace, zlepšování jemné motoriky, stability a koordinace pohybů. Seznam plánovaných pomůcek uvádíme v samostatné příloze.
  • Multismyslová stimulace (kurzy multismyslové stimulace a kreativní dílny) – v průběhu realizace projektu budou realizovány kurzy mutismyslové stimulace zaměřené na zlepšení vnímání zbytky zraku, sluchem, hmatem rukou a nohou, čichem, na zlepšení jemné motoriky, koordinace pohybů, prostorového vnímání, koncentrace a stability. V těchto kurzech využíváme prvky muzikoterapie, arteterapie, bazální stimulace, snoezelen terapie, zrakové stimulace a další.
  • Vzdělávání pracovníků v přímé práci s cílovou skupinou projektu v oblasti bazální stimulace, snoezelen terapie, muzikoterapie a arteterapie.

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, kontaktujte, Mgr. Danielu Horákovou, metodika, 777 574 369, e-mail: daniela.horakova@kafira.cz

 

Výstupy projektu: předpokládáme, že projekt podpoří 50-20 osob

 

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení