Snoezelen

 

 

 

V roce 2016 jsme zahájili v našem středisku Frýdek-Místek realizaci projektu s názvem Multismyslová místnost pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením.
Cílem projektu bylo vybudování multismyslové místnosti Snoezelen, pro využití osobami se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižení, kteří v našem zařízení využívají službu Sociální rehabilitace. Tuto snoezelen místnost jsme připravovali pod odborným vedením a ve spolupráci s paní Bc. Renátou Filatovou, garantkou konceptu Snoezelen-MSE© v ČR a SR, prezidentkou a zakladatelkou ISNA-MSE® v ČR a Slovensku.

Činnost v rámci nové snoezelen místnosti doplňovala aktivity již poskytované v rámci službu Sociální rehabilitace, převážně byla tato místnost využívána k rozvoji smyslového vnímání, rozvoji prostorové orientace, k relaxaci a k celkové aktivizaci klientů.
Realizace projektu byla úspěšná a metoda snoezelen terapie je tak uplatňována jako doplňková součást Sociální rehabilitace ve středisku Frýdek-Místek i nadále.

 

Tento projekt finančně podpořili:


Nadace OKD

Nadace ČEZ

Statutární město Frýdek-Místek

Moravskoslezský kraj

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Nadace Leontinka

 

 

Multismyslová místnost Snoezelen je zatemněná místnost vybavená různými světelnými, zvukovými, hmatovými, vibračními a relaxačními pomůckami. Odborná činnost v rámci tohoto prostředí směřuje ke stimulaci zrakového vnímání, ale také ke stimulaci dalších smyslů, které lidé se zrakovým postižením využívají ke kompenzaci omezeného zrakového vnímání. Pravidelná činnost v rámci snoezelen prostředí bude, kromě smyslové stimulace, aktivizovat a motivovat člověka se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, a přinášet nové zkušenosti využitelné dále v navazující práci v rámci sociální služby Sociální rehabilitace, kterou poskytujeme. Nedílným přínosem této místnosti je její relaxační působení na člověka.

V ČR již fungují tyto místnosti, nejsou však speciálně určené pro zrakově postižené. Na základě rozvoje odborné činnosti v rámci snoezelen prostředí v zahraničí, lze předpokládat její rozvoj i u nás, protože se stále více začínají ukazovat její pozitivní dopady. V ČR snoezelen spíše funguje buď jako volnočasová aktivita nebo psychoterapie, popř. její využití je v kombinaci psychologických a pedagogických služeb. V sociálních službách se využívá prozatím minimálně. Při této činnosti je důležitá spolupráce psychoterapeutů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků a dalších, kteří s klientem pracují i v rámci jiných služeb.

Vhodným Snoezelen prostředím však nemusí být nutně jen zatemněná místnost, může se jednat o snoezelen koutky, nezatemněné místnosti, zahrady. Snoezelen prostředí lze vytvořit také v domácnosti uživatele pomocí přenosných pomůcek.

 

Důvody, které nás vedly k doplnění služby Sociální rehabilitace tímto směrem:

V rámci práce s klienty se zrakovým a zrakovým kombinovaným postižením v rámci registrované sociální služby Sociální rehabilitace vidíme potřebu v oblasti většího zaměření se na stimulaci smyslového vnímání (nejen zrakového vnímání, ale také vnímání dalšími smysly, které kompenzují omezení v oblasti zraku), aktivizaci a motivaci našich uživatelů k další snaze k překonávání „překážek“, které klade omezené zrakové vnímání.

Zatemněná multismyslová místnost, kterou jsme vybudovali a zavedli činnost v rámci ní, navazuje a prolíná se s poskytovanými aktivitami v rámci služby Sociální rehabilitace v oblasti stimulace zraku, sluchu, hmatu, jemné motoriky, rozvíjí prostorovou orientaci a představivost, aktivizuje i učí potřebné relaxaci. Především celkově zintenzivňuje cílené působení v oblastech sociální rehabilitace, které vede k dosažení stabilnějších výsledků u jednotlivých uživatelů této sociální služby. Velmi vhodná je k přípravné práci pro nácvik Braillova písma nebo pro nácvik prostorové orientace, k uvolnění spastického držení, trénování koncentrace apod.

Potřebu této multismyslové místnosti vnímáme zvláště u dětských klientů a u klientů s kombinovaným postižením. Je však využitelná pro všechny naše klienty, kterým přináší hlavně pocit uvolnění, zklidnění, stimuluje jejich vnímání, rozvíjí představivost, aktivuje, probouzí zájem a umožňuje vstoupit do pro ně bezpečných prostor.

V rámci této místnosti probíhá od roku 2017 také muzikoterapie.

 

Odborníci

Koncept snoezelen prostředí do ČR přivedla paní Bc. Renáta Filatova, prezidentka a zakladatelka ISNA-MSE® v ČR a SR (mezinárodní snoezelen asociace), která je zároveň garantem konceptu Snoezelen-MSE v České a Slovenské republice.

Odkaz na www stránky:

http://www.snoezelen-mse.cz/index.php/snoezelen-mse

 

V ostatních střediscích prozatím snozelen místnost není, avšak pracovníci na těchto střediscích již nyní uplatňují principy práce ve snoezelen prostředí, mají k dispozici světelné, hmatové, zvukové pomůcky především pro práci v terénu, v domácnosti uživatele služby, a někteří z nich již absolvovali potřebné vzdělání pro práci ve snoezelen prostředí. K multismyslové stimulaci a rozvoji jemné motoriky používají také další techniky, např. techniky arteterapie, canisterapie, činnosti v rámci pravidelných kreativních dílen, stimulací pomocí hmatových obrázků a hmatových pomůcek, které si sami vyrábějí, apod.

 

 

Přizpůsobení