Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Opavy a okolí

Název projektu: Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Opavy a okolí

 

Cíl projektu: Cílem projektu/služby je aktivizovat a podporovat rozvoj schopností a dovedností posilujících pracovní a sociální začlenění osob se zrakovým postižením, včetně dovedností potřebných při péči o vlastní osobu, soběstačnosti a při práci s kompenzačními pomůckami. Současně je cílem projektu poskytovat službu v souladu s jejím posláním, s potřebami osob se zrakovým postižením a v souladu s platným zákonem o sociálních službách, jeho prováděcí vyhláškou a dle základních principů a zásad nastavených standardy kvality v sociálních službách.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: služba je poskytována dětem od 7 let a dospělým bez omezení věku, kteří vzhledem ke zrakovému postižení potřebují podporu v oblasti samostatnosti, soběstačnosti a v oblasti sociálního začlenění.

Rozsah zrakového postižení je od slabozrakosti až po úplnou nevidomost. Ke zrakovému postižení může být přidruženo také jiné zdravotní postižení nebo nemoc.

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Opavě, Horní náměstí 47, nebo terén v rámci obcí s rozšířenou působností: Opava, Kravaře, Hlučín, Krnov, Vítkov, Bruntál, Rýmařov

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

Aktivity projektu:

Služba nabízí:

  • pomoc s výběrem a získáním kompenzační pomůcky, vč. zaškolení práce s ní (nácvik práce s kompenzační pomůckou), či krátkodobého zapůjčení pomůcky;
  • podporu při pracovním začleňování formou podporovaného zaměstnávání (vč.asistence na pracovišti);
  • podporu v přístupu k informacím (počítačové kurzy, nácvik Braillova písma);
  • podporu soběstačnosti a při sociálním začleňování (nácvik samostatného pohybu a prostorové orientace, nácvik soběstačnosti),
  • aktivizační činnosti (jednodenní výlety, pravidelné aktivizační činnosti, kurz anglického jazyka, skupinový nácvik sociálních a komunikačních dovedností, aj.)
  • pomoc při řešení nepříznivé sociální situace (bydlení, sociální a jiné příspěvky, pomoc při zajištění osobní asistence)
  • služba je v případě dětských uživatelů přizpůsobena metodicky jejich věku a přidruženému postižení (např. nácvik Braillova písma zahrnuje předbraillskou hmatovou přípravu, smyslovou stimulaci, procvičování koordinace pohybů a jemné motoriky, nácviky jsou u dětí prokládány relaxačními technikami z důvodu jejich rychlejší unavitelnosti, kombinace postižení a udržení pozornosti).
  • pro rodiče organizujeme společné setkávání rodičů, kdy je současně zajištěn program pro děti,
  • aktivity zaměřené na stimulaci zraku a dalších smyslů
  • worskshopy a přednášky pro veřejnost a školy.

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Bc. Veroniku Kohutovou, vedoucí střediska, 777 574 365, veronika.kohutova@kafira.cz, nebo Marii Tománkovou, DiS., sociální pracovnici, 777 574 359, e-mail: marie.tomankova@kafira.cz.

 

Zhodnocení projektu a jeho výstupy: zhodnocení projektu s jeho výstupy bude zveřejněno do 1 měsíce po ukončení projektu

 

Projekt finančně podpořili:

 

Sociální služba je financována Moravskoslezským krajem v rámci programu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 2016, dále Moravskoslezským krajem dotací z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, a dotací statutárního města Opava.

 

Dále nás podpořili:

Obec Slavkov

Město Horní Benešov

 

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení