Pro koho zde jsme

Uživateli našich služeb jsou děti od 7 let, dospělí a senioři, se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, které jejich postižení ovlivňuje při zvládání každodenních činností a hledají podporu v oblasti vedení samostatného a nezávislého života ve společnosti, při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů, včetně uplatňování práva na práci.

 

Rozsah poškození zraku může být na úrovni slabozrakosti, praktické nevidomosti až úplné nevidomosti.  Nebo je jiného rozsahu, avšak současně ovlivňuje oblast samostatnosti, soběstačnosti a zvládání každodenních činností běžných ve společnosti. Vyšší stupeň poškození zraku neznamená, že by takto postižený člověk automaticky potřeboval intenzivnější pomoc druhé osoby, nebo že by měl problémy se zapojením do běžného života, společnosti, či pracovního prostředí. Vždy záleží na individuálních schopnostech, charakterových vlastnostech, způsobu vyrovnání se s postižením, psychické pohodě, schopnostech zvládat věci jiným způsobem, i na přístupu lidí z jeho okolí.

 

K poškození zraku, které je převažující, může být přidruženo také jiné postižení nebo nemoc, které však umožňuje komunikaci a práci s uživatelem. Mezi jiné postižení nebo nemoc může patřit:

 • sluchové postižení kompenzované naslouchadly, kdy jedinec je schopen komunikace bez znakové řeči
 • mentální postižení – lehké až těžké mentální postižení (u hlubokého mentálního postižení pouze pomoc s úpravou prostředí, popř. další aktivity služeb na základě posouzení celkového stavu zájemce/osoby s postižením)
 • tělesné postižení – jedinec musí být schopen komunikace
 • chronické nebo jiné onemocnění, vada – pokud je jedinec schopen komunikace a není infekční.

 

POTŘEBY A PROBLÉMY, NA KTERÉ NAŠE SLUŽBY REAUJÍ

 • omezení ve zvládání běžných denních činností obvyklým způsobem,
 • omezený přístup k tištěným a psaným informacím, i k informacím v digitální podobě,
 • obava spojená s pracovním začleněním, nebo s kontaktem a zapojením do širší společnosti,
 • nízká motivace, strach nebo nedostatek odvahy k dalšímu osobnostnímu rozvoji, ke zvýšení soběstačnosti a samostatnosti,
 • nedostatečné dovednosti k získání a udržení pracovního místa,
 • potřeba asistence na pracovišti,
 • potřeba podpory rodiny v přístupu k dítěti se zrakovým postižením od 7 let,
 • potřeba pomoci při řešení nepříznivých sociálních situací způsobem, který bere ohled na sníženou možnost zrakového vnímání,
 • potřeba podpory v oblasti zvyšování soběstačnosti a samostatnosti jedince s vícečetným postižením,
 • potřeba pomoci při úpravě prostředí a vybavení domácnosti nebo pracoviště vhodnými kompenzačními pomůckami.
Přizpůsobení